2017-01-26

Załatwianie spraw

CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
02-678 Warszawa, ul. Smyczkowa 10
 
Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA  nie prowadzi bezpośredniej obsługi interesantów.
Kontakt z obsługiwanymi instytucjami (Urzędy Gmin, Urzędy Wojewódzkich) odbywa się drogą elektroniczną, polegającą na przesyłaniu gotowych plików przeznaczonych do personalizacji.
 
W sprawach wydawania dokumentów interesanci mogą kontaktować się z Departamentem Rejestrów Państwowych Ministerstwa  Spraw Wewnętrznych i Administracji (Patrz strona MSWiA).
 

Korespondencję dotyczącą wniosków o udostępnianie danych z rejestru PESEL prosimy kierować na adres:

Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA

Wydział Udostępniania Danych

ul. Smyczkowa 10, 02-678 Warszawa

lub za pośrednictwem platformy ePUAP na jeden z podanych poniżej adresów:

Nazwa Podmiotu

Adres Skrzynki

Banki

/CPD_MSW/Banki

Kancelarie Prawne

/CPD_MSW/KancelariePrawne

Osoby Fizyczne

/CPD_MSW/OsobyFizyczne

Ubezpieczalnie

/CPD_MSW/Ubezpieczalnie

Spółki

/CPD_MSW/Spolki

Zlecenia Zagraniczne

/CPD_MSW/ZleceniaZagraniczne

Sądy

/CPD_MSW/Sady

Prokuratura/IPN

/CPD_MSW/ProkuraturaIPN

Urzedy

/CPD_MSW/Urzedy

Zus/Krus

/CPD_MSW/ZusKrus

Policja

/CPD_MSW/Policja

Wojsko

/CPD_MSW/Wojsko

Kancelarie Komornicze

/CPD_MSW/KancelarieKomornicze

Zaświadczenie zawierające pełny odpis przetwarzanych w PESEL danych

/CPD_MSW/Zaswiadczenie

Pisma ogólne do CPD

/CPD_MSW/SkrytkaESP

 

Uwaga:

Przesłanie korespondencji na skrzynkę e-mail danego podmiotu nie czyni zadość wymaganiom formalnym przewidzianym dla dokumentu kierowanego w formie elektronicznej, określonym w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).

 

Wymogi dotyczące podpisu pod cyfrowym wnioskiem 

Wniosek składany do CPD MSW za pośrednictwem e_formularza „Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL” znajdującego się na platformie E-PUAP, powinien być  podpisany za pomocą:

Bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym e-PUAP.

 

Dokumenty elektroniczne (np. pełnomocnictwo, zeskanowany wniosek) muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades .Akceptowalne formaty załączników to:

a.  DOC, DOCX, ODT

b.  JPG

c.  PDF

d.  Pliki skompresowane np. ZIP, RAR

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i ochrony danych , dokumenty zawierające wszelkiego rodzaju oprogramowanie złośliwe, nie będą obsługiwane.

 

UWAGA:

W przypadku wystąpienia problemów z poprawnym wyświetlaniem formularza, należy zapoznać
się z instrukcją konfiguracji przeglądarki (szczegółowa instrukcja znajduje się w poniżej zamieszczonym pliku „ePUAP_Formularz_A_Instrukcja_Użytkownika_v1.0.pdf").

 

Instrukcja użytkownika ePUAP

lub kontakt ze wsparciem użytkowników platformy ePUAP.

 

WSPARCIE UŻYTKOWNIKÓW ePUAP:

Centrum Projektów Informatycznych MSWiA

Telefon: (022) 315 20 30 - czynny w dni robocze, godz. 8:00 - 16:00

Adres e-mail: epuap-pomoc@cpi.gov.pl

 

Szczegółowe informacje dotyczące udostępniania danych z rejestru PESEL można uzyskać na stronie:

www.cpd.msw.gov.pl/udostepnianie

 

 
 
 
 
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się