2017-01-26

Załatwianie spraw

CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
02-678 Warszawa, ul. Smyczkowa 10
 

Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA nie realizuje wniosków o udostępnienie danych z rejestru PESEL, które wpłynęły po 1 lipca 2019 r. Właściwe w zakresie udostępnienia danych z rejestru PESEL organy gmin.

 

Uzupełnienia i kontynuacje do wniosków, które wpłynęły do Centrum przed dniem 1 lipca 2019 r. można złożyć w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu, przywołując sygnaturę sprawy prowadzonej przez Centrum.

 

Od dnia 1 lipca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r., poz. 1016), zgodnie z którą właściwe w zakresie udostępnienia danych z rejestru PESEL są wyłącznie organy gmin. Wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL można zatem skierować do dowolnego organu gminy na terenie kraju.

 

Zgodnie z art.2. oraz art. 3 w/w ustawy Centrum Personalizacji MSWiA ,w imieniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji,  zrealizuje tylko te wnioski  o udostępnienie  danych  z rejestru  PESEL , które zostały doręczone do Centrum  przed  dniem  1 lipca 2019 r.  oraz zakończy postępowania wszczęte przed wejściem w życie ustawy.

 

Wnioski, które wpłyną do CPD MSWIA po dniu 1 lipca 2019 r. NIE ZOSTANĄ ZREALIZOWANE.

 

WSPARCIE UŻYTKOWNIKÓW ePUAP:

Centrum Projektów Informatycznych MSWiA

Telefon: (022) 315 20 30 - czynny w dni robocze, godz. 8:00 - 16:00

Adres e-mail: epuap-pomoc@cpi.gov.pl

 

Szczegółowe informacje dotyczące udostępniania danych z rejestru PESEL można uzyskać na stronie:

www.cpd.msw.gov.pl/udostepnianie

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się